Adatvédelmi szabályzat


I. A Szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban Szabályzat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 24. § (1) bekezdés b) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján szabályozza a Telemeteor Kft (továbbiakban: Társaság) által nyilvántartott, Ügyfeleire vonatkozó adatokat, azoknak a hatályos jogszabályok szerinti adatkezelési rendjét, és biztosítja az Info tv. által előírt, adatkezelés során érvényre juttatandó alapelvek érvényesülését.

Fentiekkel összhangban a Szabályzat minden olyan elvet, szakmai és etikai normát tartalmaz, amelyeket a vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések alapján érvényesíteni és alkalmazni kell.

A Társaság tevékenységének jogi hátterét, az alábbi jogszabályok figyelembe vételével alakította ki:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

II. Szabályzat hatálya

II.1. Alanyi hatály

A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira. A Társaság nevében eljáró közreműködőre és ügynökre az adatvédelmi előírások tekintetében a köztük létrejött szerződés és annak mellékletei az irányadók, melyek összhangban vannak jelen Szabályzat rendelkezéseivel.

II.2. Tárgyi hatály

Kiterjed minden a Társaság által folytatott papír alapú, hang alapú és elektronikus adatkezelésre, adatfeldolgozásra, amely a Társaság Ügyfeleinek adataira vonatkozik.

II.3. Időbeli hatály

Jelen Szabályzat 2016.05.09. napjától hatályos, és visszavonásig alkalmazandó.

III. Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat az adott személlyel kapcsolatba hozható adat – kiváltképp az érintett neve, személyi azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, vagy abból levonható következtetés.

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet, különösen annak gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, mely teljes körű tájékoztatáson alapszik, valamint melynek alapján egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy részleges kezeléséhez.

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Megbízó: az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek megbízása alapján ügyfélszolgálati tevékenységet végzünk.

Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy, gazdálkodó, vagy más szervezet, akivel Társaságunknak, vagy megbízónknak szerződéses kapcsolata van.

Ügyfélszolgálat: az a rendszeresen, saját célból és/vagy üzletszerűen nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében szerződéseket kötünk, számlázunk, egyenleget kezelünk és az ügyfél megkereséseit, megrendeléseit kezeljük.

Mobilszolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, akinek a hálózatát a szolgáltatás biztosítása érdekében az Ügyfél a Megbízón keresztül használja.

IV. Az adatkezelés elvei és jogalapja

IV.1. Az adatkezelés célja:

A Társaság a személyes adatokat az érintett és a saját/Megbízó közötti jogviszony alapján létrejött, keletkezett/átadott feladatok érvényesítése céljából, a kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése és jogosultságok gyakorlása érdekében kezeli, valamint egyei esetekben a Mobilszolgáltató részére is riportként továbbítja.

IV.2. Adatkezelés jogalapja

A Társaság a személyes adatok kezelésére abban az esetben jogosult, amennyiben

 • ahhoz az érintett hozzájárult, vagy
 • törvényi vagy helyi önkormányzat rendelete alapján kezelhető.
IV.3. Adatok védelme, adatbiztonság

A Társaság, az Infotv rendelkezései értelmében, az Ügyfélnek a Társasághoz benyújtott okiratokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon az Ügyfél által feltüntetett, vagy bármely egyéb formában rendelkezésre bocsátott személyes adatait nyilvántartja, kezeli, tárolja. Továbbá a Megbízóval történő elszámolás céljából a Felek részéről felmerülő jogok és kötelezettségek igazolására használja fel.

A Kft. olyan számítógépes rendszert alkalmaz, amely nem teszi lehetővé, hogy a fenti nyilvántartások adataihoz illetéktelen személyek hozzáférjenek.

Az adatokat a cél megvalósulásáig, legfeljebb 5 évig tároljuk.

V. Az érintett jogai

V.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az ügyfél kérésére Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azoknak forrásáról, jogalapjáról, céljáról, az adatfeldolgozó nevéről, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről is.
Az ügyfél adatszolgáltatásra irányuló kérelmét a Társaság kivizsgálja, és írásban tájékoztatja Ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.

V.2. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

V.3. Töröltetéshez való jog

A személyes adatot 30 napon belül törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri, kivéve a jogszabály által előírt adatkezelést és jelen szabályzat hatálya alá tartozó jogszerűen kezelt adatot
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  A helyesbítés vagy törlés elutasítása esetén az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni kell.

  Az Ügyfél jogainak megsértése esetén, jogorvoslatért, vagy panasz bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

  Az adatkezelő köteles az általa keletkezett kárt megtéríteni, ha az a jogellenes adatkezelése miatt keletkezik. Az adatkezelő mentesül a kártérítés megfizetése, és valamennyi felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a keletkezett kárt az adatkezelési normák betartásán kívül eső elháríthatatlan probléma okozta. Továbbiakban, ha szándékos vagy gondatlan magatartásból származik a kár, az érintett adatkezelő szintúgy nem köteles kártérítést fizetni.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  Honlap: http://www.naih.hu

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Társaság adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96569/2016.

  VI. Belső adatvédelmi felelős

  A Társaság az Infotv-ben meghatározott követelményeknek megfelelően belső adatvédelmi felelőst nevez ki, aki közvetlenül a Társaság vezetőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

  A belső adatvédelmi felelős e feladatának ellátása során:

  • közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
  • ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
  • kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
  • elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
  • vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
  • gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

  Telemeteor Kft.

  1039 Budapest, Bebó Károly utca 7. 3. em. 15.

  Cg.: 01-09-963367

  Tel.: + 36205103393 (H-P –munkanapokon, 09:30-16:30)

  E-mail: info@telemeteor.hu

  Belső adatvédelmi felelős: Holczer Diána

  E-mail: diana.holczer@telemeteor.hu

  Amennyiben kérdése merülne fel szabályzatunkkal, annak értelmezésével kapcsolatosan, úgy azt kérjük, hogy elsődlegesen elektronikus formában tegye fel a belső adatvédelmi felelős e-mail címére.

  Jelen Szabályzat a Társaság honlapján is elérhető, illetve elektronikus formában letölthető.