Adatkezelési tájékoztató

A TELEMETEOR Energiagazdálkodási és Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét és biztonságát. Üzleti tevékenységének része, hogy információt és adatot használ fel Önről annak érdekében, hogy fenn tudja tartani a kapcsolatot. Különös figyelmet fordít arra, hogy tevékenysége megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek, a természetes személyeknek a személyes adatkezelésére vonatkozó védelméről szóló Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) alapján előírt jogszabályi előírásainak.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a személyes adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatja az érintetteket az őket megillető önrendelkezési jog adta lehetőségekről.

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, kérem keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Adatvédelmi tisztviselő: Zaj Beáta

E-mail: beata.zaj@telemeteor.hu

1. Az adatkezelő személye és elérhetősége

2. Fogalom meghatározások

3. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Társaság mindazon szolgáltatóként végzett adatkezelésére melyek azon természetes személyek adatait tartalmazza, akik a Társaság ügyfelei, a Társaság ügyfelei kívánnak lenni, illetve a Társasággal olyan módon kapcsolódnak, hogy személyes adatainak kezelése a Társaság szolgáltatásának ellátásához szükséges, valamint a Társaság minden munkavállalójára.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. május 1. napjától érvényes.

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelése során az adatkezelő megtesz mindent annak érdekében, hogy az alábbi elvek érvényesüljenek.

5. Az adatkezelés célja

A Társaság adatkezelésének céljai:

6. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság az adatkezelés során többféle jogalappal kezelhet személyes adatot:

Az érintett személyes adatait az adatkezelő a jogalapnak megfelelően, a jogszabályban meghatározott ideig őrzi meg. Ezt követően azokat törli vagy zárolja. Az adatkezelés időtartamát az érintett adatainak kezelésének jogalapja határozza meg.

A hozzájárulás megadása önkéntes, az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül visszavonni az adatkezelőnek megküldött értesítéssel.  Az értesítést az érintett az adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. A hozzájárulás visszavonása nem vonatkozik a visszavonás előtti és a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségére.

Ezeket az adatokat az érintett az alábbi módokon adhatja meg az adatkezelő számára.

Az adatkezelés célja: A kapcsolattartás lehetősége, ügyfél beazonosítása, szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése. Az esetleges panaszok nyilvántartása, kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja: A rendelet 6. cikk (1) bekezdés a. pontja szerinti adatkezelés történik. (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez)

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Számla kiállítása esetén az adatkezelő az érintett személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kiállítása és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekben előírt bizonylat megőrzésére vonatkozó előírások betartásához szükséges mértékben használja fel és tárolja azokat. A törvényben meghatározottak alapján a bizonylatokat 8 (nyolc) évig meg kell őrizni. A rendelet 6. cikk 1. bekezdés c. pontja (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

A fenti személyes adatok megadása nélkül az adatkezelő a szerződést nem tudja előkészíteni, sem megkötni azt, illetve ebből adódóan teljesíteni sem tudja. Ezért az érintettnek mindenképpen szükséges megadni személyes adatait az adatkezelő részére. Ennek elmaradása esetén az adatkezelőnek joga van az érintettel történő szerződéskötéstől elállni valamint a szerződés teljesítését megtagadni.

A szerződéskötés elmaradása illetve a szerződés megszüntetése esetén a személyes adatok nem kerülnek azonnal törlésre. Azokat az adatkezelő a szerződéskötés elmaradása illetve a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíteni tudja valamint az esetlegesen felmerülő jogi igényekkel kapcsolatban reagálni tudjon.

Hírlevél, Marketing célú tevékenység:

Az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § értelmében a szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a kapcsolatfelvétel során megadott elérhetőségén megkeresse. Továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy a Társaság a reklámajánlatok megküldéséhez szükséges személyes adatait kezelje, illetve az adatkezelő az érintett részére közvetlen megkeresés útján reklámot küldjön.

A Társaság kéretlen reklámüzenetet nem küld, illetve az érintettnek lehetősége van arra, hogy korlátozás és indoklás nélkül leiratkozzon az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Társaság az érintett minden személyes adatát törli a nyilvántartásából és a továbbiakban nem keresi reklámajánlatokkal.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (sms, e-mail) küldése az érintett számára, tájékoztatás akciókról.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: A rendelet 6. cikk (1) bekezdés a, pontja:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) pontja.

A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96569/2016.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintett bármikor, ingyenes leiratkozhat a hírlevélről. Az értesítést az érintett az adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

Nyereményjáték:

Az adatkezelő által végzett tevékenység: Adatkezelés a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

A kezelt adatok: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat

Az érintettek köre: A nyereményjátékra jelentkezett minden érintett

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésére vonatkozó határidő: A nyereményjáték lezárását követően kivéve a nyertes személynek/személyeknek személyes adatai. Ebben az esetben a számviteli törvény szerint 8 (nyolc) évig meg kell őrizni az adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: A rendelet 6. cikk (1) bekezdés a. pontja:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) pontja.

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A 2000. évi C törvény a számvitelről 169. § (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 (nyolc) évig meg kell őrizni olvasható formában, a könyvelési hivatkozások alapján visszakereshető módon.

Az érintett személyes adataival kapcsolatban történő adattovábbítás:

Tájékoztatjuk, hogy a hatóságok törvényben meghatározott írásbeli adatkéréseit az adatkezelőnek teljesítenie kell. Az adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet, melyet a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 15. § (2)-(3) bekezdése határoz meg (melyik hatóság részére, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az adatkezelő). A jogszabályon alapuló adatszolgáltatás (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) esetén az adatkezelő mindig meggyőződik az adatkezelés jogalapjáról. Személyes adatot csak akkor továbbít, ha a jogalap egyértelmű, célja ismert. Ennek tartalmáról kérésre az adatkezelő tájékoztatást ad, kivéve, ha a tájékoztatást a törvény kizárja.

Egyéb esetben személyes adatot csak az érintett egyértelmű hozzájárulásával továbbít. Ebben az esetben az érintett hozzájárulásához kötött adat továbbításakor az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.

Az adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy a kintlévőségeit engedményezéssel harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően.

Az érintettek személyes adataival kapcsolatban igénybe vett adatfeldolgozók:

Az adatkezelőnek joga van ahhoz, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe. Ez történhet eseti vagy állandó megbízás alapján. Adatfeldolgozót kizárólag írásba foglalt szerződés alapján vehet igénybe az adatkezelő. Az adatfeldolgozó jogait és kötelezettségeit a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett az adatkezelő határozza meg.

Az adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi személyeket, cégeket:

Szállítás:

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Termék kiszállítása

Az adatfeldolgozó neve: FÜRGEFUTÁR.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 35. 2. em.

E-mail címe: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

A kezelt adatok: Szállítási név és cím, telefonszám, e-mail cím

Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő minden érintett

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésére vonatkozó határidő: A házhozszállítás befejezése

Az adatfeldolgozás jogalapja: A rendelet 6. cikk (1) bekezdés a, pontja:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Könyvelés:

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó neve: Axisdesign Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

E-mail címe: ado@dunakanyar.net

A kezelt adatok: Az érintett által megadott személyes adat

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésére vonatkozó határidő: Az adatkezelő és a könyvelési szolgáltatást végző között megkötött szerződés megszűnéséig illetve a törvényben foglalt őrzési határidő

Az adatfeldolgozás jogalapja: A rendelet 6. cikk (1) bekezdés a. pontja:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A 2000. évi C törvény a számvitelről 169. § (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 (nyolc) évig meg kell őrizni olvasható formában, a könyvelési hivatkozások alapján visszakereshető módon.

Online számlázás:

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Online fizetés

Az adatfeldolgozó neve: AppSol Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1024 Budapest, Forint utca 4. 1. em. 2.

E-mail címe: info@eszamla.hu

A kezelt adatok: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím

Az érintettek köre: Az online fizetést kérő minden érintett

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása az esetleges visszaélések ellenőrzése melyet a felhasználók védelme érdekében tesz

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésére vonatkozó határidő: Az online fizetés lebonyolítása

Az adatfeldolgozás jogalapja: A rendelet 6. cikk (1) bekezdés a. pontja:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) pontja.

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7. A honlap üzemeltetése során kezelt adatok

A cookie-k megkönnyítik a weboldal használatát és elősegítik, hogy az oldalt látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen. A cookie-k biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A honlap a sütik segítségével meghatározott ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat (nyelv, betűméret, honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítás). Így ezeket nem kell újra megadni minden látogatás alkalmával.

A cookie használata önmagában nem alkalmas a személyazonosság megállapítására.

A cookie-k gyakori alkalmazásának módjai: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi releváns az adott felhasználó esetén, illetve a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A kezelt adatok: Azonosítószám, dátum, időpont, korábban meglátogatott oldal

Az adatkezelés célja: Az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyomon követése, az adatvesztés megakadályozása, a weboldal hatékonyságának biztosítása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésére vonatkozó határidő: Az érintett hozzájárulásának visszavonása illetve az érintett által a sütik törlése, a sütik érvényességi idejének lejárta.

Az adatkezelés jogalapja: A rendelet 6. cikk (1) bekezdés a. pontja:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelő által használt cookie-k jellemzői:

IDE, ANID, DSID, FLC, AID, TAID és exchange_uid cookie: A hirdetési sütik (Google Adwords és Google Remarketing) kiválasztása annak alapján történik, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. Megjegyezi a legutóbbi kereséseket, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakciókat, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásokat.

„_ga” cookie: A helyi szerveren tárolt süti a Google elemző (Google Analytics) eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás egyéb sütiket is használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

Speciális esetekben előfordul, hogy a Google rendszere hirdetési sütiket („__gads” vagy „__gac”) tárol a helyi webhely domain-jén. Ezeket az adott domain-en megjelenített hirdetésekkel való interakciók mérésére, továbbá annak megelőzésére szolgálnak, hogy ugyanazok a hirdetések túl sokszor jelenjenek meg ugyanannak a felhasználónak.

NID cookie: Ezek a sütik egy egyedi azonosítót tartalmaznak, melyek lehetővé teszik, hogy webhely megjegyezze a webhely működési-, vagy megjelenítési módját személyre szabva (Android OS esetén eszközre szabva). Például: beállított nyelvet, tartózkodási régiót, helyi időjárást, közlekedési híreket tartalmazó információkat.

SID és HSID cookie: Szintén egyedi azonosítót alkalmazva a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzését, továbbá adatvédelmi funkciókat (a felhasználói adatok védelme az illetéktelen személyektől) foglal magába.

IBCS cookie: A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását. Például: megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást (Google mailből a Google Dokumentumokba való mentést), vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.

PPC cookie: A webhelyek anonim módon gyakran arról gyűjtenek információkat, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba az adott webhellyel. Ez magában foglalhatja a felhasználók által leggyakrabban meglátogatott weboldalakat, vagy azt, hogy a felhasználók milyen hibaüzenetet kapnak bizonyos weboldalakon futó szolgáltatásoktól.

Ideiglenes vagy munkamenet (session) cookie: A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó a webhely weboldalán tett aktuális munkamenetére korlátozódik. Céljuk az adatvesztés megakadályozása. Például: egy hosszabb űrlap kitöltése. A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Működéshez szigorúan szükséges cookie: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, biztosítják a weboldal alapvelő funkcióinak használatát. Ezek hiányában a webhely oldalainak számos funkciója nem lesz elérhető, vagy hibásan fog működni. Élettartamuk kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Felhasználói élmény javítását szolgáló cookie: A felhasználó weboldalhasználatáról gyűjtenek információkat. Például: mely oldalakat látogatja leggyakrabban, milyen hibaüzenetet kap egy adott weboldaltól. Ez esetben nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen anonim. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használják, élettartamuk itt is kizárólag a munkamenet idejére korlátozódnak.

Megjelenítést segítő (design), vagy maradandó (persistent) cookie: Célja a megjelenített reklámok, egyéb audió-vizuális anyagok megjelenítése a látogató böngészőjében. A felhasználónál elemzésre-, majd a szerver oldalon tárolásra kerül a megtekintés típusa (Windows-, Linux-, OSx-, Android- verziói), módja (Safari, Opera, Edge), helye (Pécs, Budapest), valamint egyéb az azonosításhoz szükséges adatok. Az ezekből nyert információkat a weboldal teljesítményének javítására használják, élettartamuk szerver oldalon az üzemelési ciklus idejére korlátozódnak. A látogató számítógépén a weboldal elhagyását követően is megmarad, azonban önmagukban nem hordoznak személyes adatot és ezek csak az ismételt látogatáskor, a szerver oldalon is letárolt adatokkal együtt használható a felhasználó azonosítására.

Cookie elfogadását segítő cookie: A felhasználónak a webhely főoldalának első kapcsolódásakor jelenik meg egy figyelmeztető ablakban és itt elfogadhatja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot.

8. Az érintett jogai

– Tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor

– Az érintett hozzáférési joga

– A helyesbítéshez való jog

– A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

– Az adatkezelés korlátozásához való jog

– Az adathordozhatósághoz való jog

– A tiltakozáshoz való jog

– Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai

– az érintett személyes adatok kategóriái

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi szervezeteket

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

– valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

– az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért másolatokért az adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő úgy biztosítja, hogy az érintett azonosítását követően e-mailben juttatja el az érintetthez a kezelt személyes adatokat, információkat. Amennyiben az érintett már regisztrált akkor a hozzáférést a felhasználói fiókba belépve biztosítjuk a számára, ott tudja a kezelt személyes adatait megnézni, ellenőrizni.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

– az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

– az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (jogos érdek) az adatkezelésre

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerű elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

– ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b. pontja szerinti szerződésen alapul és

– az adatkezelés automatizált módon történik

– az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben az automatizált adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az érintett hozzájárulásán alapul, akkor az érintettet megilleti az a jog, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem, de a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül mindenképpen tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésről.

Amennyiben szükséges ez az időpont 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, annak indokáról az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen túlzó vagy megalapozatlan, az adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést. Ebben az esetben a bizonyítási teher az adatkezelőt terheli.

Ha a kérelemmel kapcsolatban nem történik érdemi intézkedés, az adatkezelő az intézkedés elmaradásáról, annak indokáról a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet, illetve tájékoztatja arról, hogy mely hatóságnál élhet panasz benyújtással.

10. Jogorvoslat

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő megsértette valamelyik, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

11. Adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a tőle elvárható szükséges intézkedéseket megtette annak érdekében, hogy védje:

– A személyes adatok álnevesítését és titkosítását

– A személyes adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, megsemmisítését, törlését, sérülését.

12. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót bármikor módosítsa. Az adatkezelő a módosításról az érintetteket a honlapon keresztül értesíti. Az érintett a honlapon közzétett értesítés elfogadásával hozzájárul a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

Budapest, 2019. május 1.

Elérhetőségeink

1042 Budapest
Árpád út 91.
+36 20 510 3393
info@telemeteor.hu

Navigáció indítása
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud